Szukaj
Infolinia 888883650
Menu Menu
Konto Konto
Ewelove
Ulubione Ulubione
0
Koszyk
0
Koszyk
Szukaj

Regulamin sklepu internetowego

 

§1 Postanowienia Ogólne

 1.1.           Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem www.ewelove-zaproszenia.pl,

1.2.           Sklep internetowy, działający pod adresem www.ewelove-zaproszenia.pl (zwany dalej: Sklep internetowy ewelove-zaproszenia.pl), jest prowadzony przez Ewelinę Kubik, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Ewelove Ewelina Kubik, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9462579097, REGON: 386650990. (zwaną dalej „Ewelove Ewelina Kubik”).

1.3.           Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

1) adres pocztowy: ul. Niepodległości 7/42, 20-246 Lublin;

2) numer telefonu: 888-883-650;

3) adres poczty elektronicznej: sklep@ewelove-zaproszenia.pl.

1.4.           Regulamin sklepu internetowego ewelove-zaproszenia.pl umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej www.ewelove-zaproszenia.pl/regulamin w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.

 § 2 Definicje

 Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

2.1.           Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,

2.2.           Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

2.3.           Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

2.4.           Usługodawca/Sprzedawca – Ewelina Kubik prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Ewelove Ewelina Kubik, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z miejscem wykonywania działalności pod adresem: ul. Niepodległości 7/42, 20-246 Lublin, NIP: 9462579097, REGON: 386650990,

2.5.           Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.ewelove-zaproszenia.pl przez Ewelove Ewelina Kubik

2.6.           Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740),

2.7.           Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym (1) rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi, tj. zawierająca treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączona w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jej prawidłowe funkcjonowanie), (2) treść cyfrowa lub (3) usługa (w tym usługa cyfrowa i inna niż cyfrowa) będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą,

2.8.           Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344),

2.9.           Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej, w tym również Konsumenta,  Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorcę,

2.10.        Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Produktów w ramach umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.

2.11.        Umowa Sprzedaży –  umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Poprzez Umowę Sprzedaży rozumie się także odpowiednio umowę o dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej (w przypadku Produktów będących treściami cyfrowymi lub usługami cyfrowymi) oraz umowę o świadczenie usług (w przypadku Produktu będącego usługą inną niż usługa cyfrowa).

2.12.        Próbka – gotowy Towar bez możliwości personalizacji, tj. wypełnione losowo wybranymi danymi.

2.13.        Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287).

 § 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

3.1.           Ceny wszystkich oferowanych Produktów w sklepie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone obok ceny Produktu.

3.2.           Sprzedawca używa w Sklepie internetowym ewelove-zaproszenia.pl kodów rabatowych upoważniających do zakupu Produktów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

3.3.           Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym ewelove-zaproszenia.pl  konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

3.4.           Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym ewelove-zaproszenia.pl konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.

3.5.           Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia, na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych.

3.7.           Strona Sklepu internetowego ewelove-zaproszenia.pl posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

§ 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży

4.1.           Zamówienia w sklepie internetowym ewelove-zaproszenia.pl można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.

4.2.           Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.

4.3.           Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca, wysyłając wiadomość przy użyciu poczty elektronicznej na mail podany podczas składania zamówienia, potwierdza jego otrzymanie oraz oczekuje na wpłatę kwoty należnej za złożone zamówienie do 7 dni roboczych, po tym terminie zamówienie zostaje anulowane. Po otrzymaniu wpłaty, za zamówione Produkty, na konto podane na stronie Sklepu, Sprzedawca wysyła informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienia odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

4.4.           Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2.

4.5.           Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym ewelove-zaproszenia.pl jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, a ich realizacja odbywa się w dni robocze w godzinach 9-18. Zamówienia złożone po godzinie 18:00 oraz w soboty, niedziele i święta będą realizowane w najbliższy dzień roboczy.

4.6.           Po dokonaniu wpłaty, Kupujący w dowolym momencie wypełnia formularze do personalizacji towarów, które wysyłane są na adres mail podany przy zakupie przez klienta. Sprawne wypełnienie formularzy przyspieszy realizację zamówienia.                                                                                         

§ 5 Realizacja zamówień

5.1.           Przystąpienie do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę następuje w ciągu 2-3 dni po zaksięgowaniu całkowitej kwoty, za zamówione Produkty, na koncie bankowym Sklepu ewelove-zaproszenia.pl

5.2.           Jeśli zamówiony Produkt podlega personalizacji, Klient po dokonaniu zakupu proszony jest o wypełnienie Formularzy do personalizacji, które są wysłane przez sprzedawcę na mail kupującego, podany przy zamówieniu. W terminie do 3 dni roboczych, od otrzymania wpłaty oraz wypełnionych formularzy, przesłany zostanie kupującemu projekt do akceptacji na adres mailowy podany przy zamówieniu. Póki projekt nie zostanie w pełni zaakceptowany przez Klienta możliwe jest nanoszenie zmian w tekście.

5.3.           Po akceptacji projektu Sprzedawca przystępuje do wykonania zamówienia. Czas realizacji podany przy towarze zaczyna się liczyć od tego momentu. Kupujący akceptując projekt, potwierdza, że jest on wolny od błędów.

5.4.           Jeśli Kupujący zamówił Produkty o różnych czasach realizacji, obowiązującym jest najdłuższy termin.

5.5.           Sprzedający zastrzega sobie prawo do możliwości wydłużenia terminu realizacji, z przyczyn od niego niezależnych, o czym Kupujący zostanie poinformowany bezzwłocznie w wiadomości przesłanej na podany mail przy zamówieniu lub telefonicznie.

§ 6 Sposób płatności i termin płatności

6.1.           W sklepie ewelove-zaproszenia.pl istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów:

- przelew na konto bankowe Sprzedawcy,

- płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

- za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych.

6.2.           Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu ewelove-zaproszenia.pl zamówienie jest przekazywane do realizacji.

6.3.           W tytule płatności należy wpisać numer zamówienia nadany przez sklep ewelove-zaproszenia.pl oraz Imię i Nazwisko zamawiającego.

6.4.           Sklep internetowy ewelove-zaproszenia.pl umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych takich jak:

-PayU

-Przelewy24

6.5.           Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

6.6.           W przypadku wyboru płatności przy odbiorze w siedzibie firmy Ewelove Ewelina Kubik, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze zamówionych towarów.                                                                     

§ 7 Dostawa

7.1.           Zamówione Produkty są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia.

7.2.           Czas wysyłki Produktów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowego ewelove-zaproszenia.pl, wynosi od 48 godzin do 30 dni roboczych. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy Produktu w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

7.3.           Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pośrednictwem:

- Kurier InPost

- Orlen Paczka

- Poczta Polska

- InPost Paczkomaty

7.4.           W momencie przekazania Produktu firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.

7.5.           Czas dostawy przesyłki nie jest wliczana w czas realizacji.

7.6.           Klient może również odebrać zamówiony Produkt osobiście w siedzibie firmy Ewelove Ewelina Kubik. W przypadku odbioru osobistego kupujący nie ponosi kosztów dowozu towaru. Dokładny termin odbioru zamówień jest ustalany ze Sprzedającym telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.

7.7.           W Sklepie ewelove-zaproszenia.pl nie ma możliwości wybrania dostawy za pobraniem.

7.8.           Koszty dostarczenia Produktu, które oprócz ceny za Produkt ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

7.9.           W momencie przyjęcia Produktu Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory Produkt staje się własnością Klienta.

7.10.         W przypadku gdy przedmiotem  Umowy Sprzedaży jest Produkt będący treścią cyfrową lub usługą cyfrową, dostęp do Produktu udzielany jest niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności poprzez np. udostępnienie treści lub usługi cyfrowej na Koncie Klienta w Sklepie Internetowym lub przesłanie unikalnego linku (adresu URL) umożliwiającego uzyskanie tego dostępu na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

7.11.         Korzystanie z Produktów – treści i usług cyfrowych dostępnych w Sklepie Internetowym możliwe jest przez czas określony umową, na warunkach licencyjnych obowiązujących dla danego Produkt zgodnie z informacjami podanymi w jego opisie, a w razie ich braku – w sposób oraz w zakresie niezbędnym do korzystania z Produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i tematyką, wyłącznie dla własnego, osobistego użytku Klienta. Jeżeli indywidualne warunki licencyjne Produktu nie stanowią inaczej, Klientowi na podstawie Umowy Sprzedaży nie przysługują żadne prawa autorskie do Produktu – treści i usług cyfrowych, a w szczególności nie ma on prawa do ich rozpowszechniania lub wprowadzania do obrotu w jakiejkolwiek formie.

§ 8 Odstąpienie do umowy

8.1.           Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w niniejszym paragrafie Regulaminu.

8.2.           Aby skorzystać z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Konsument powinien poinformować o tym Sprzedawcę, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać wysłane pocztą na adres: ul. Niepodległości 7/42, 20-246 Lublin lub drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres mailowy sprzedawcy sklep@ewelove-zaproszenia.pl. Konsument może skorzystać w tym celu z formularza odstąpienia od umowy udostępnionego mu przez Sprzedawcę lub wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §8 pkt. 8.1 nie wywołuje skutków prawnych.

8.3.           Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) jest przekazywany Kupującemu w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji) oraz jest dostępny na stronie sklepu ewelove-zaproszenia.pl.

8.4.           Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

                 a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Produkt będący rzeczą ruchomą) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

                 b) dla pozostałych umów (np. Produkt będący treścią cyfrową lub usługą cyfrową) – od dnia zawarcia umowy.

8.5.          Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Konsument ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany Produkt tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

8.6.           Konsument zobowiązany jest do dokonania zwrotu Produktu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, Produkt podlegający zwrotowi zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. Zwrot Produktu powinien nastąpić na adres: Ewelove Ewelina Kubik, ul. Niepodległości 7/42, 20-246 Lublin.

8.7.           Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.8.           W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym), zostaną zwrócone przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Zwrot płatności zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Sprzedawca w porozumieniu ze Konsumentem może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Konsumenta dodatkowych kosztów. Jeżeli Sprzedawca nie zastrzegł, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.9.           W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8.10.        W przypadku Produktu będącego treścią cyfrową lub usługą cyfrową stosuje się poniższe dodatkowe zasady – w pozostałym nieuregulowanym niżej zakresie znajdują zastosowanie pozostałe postanowienia paragrafu 8. Regulaminu:

               a) W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu - treści cyfrowej lub usługi cyfrowej - Sprzedawca od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z Produktu – treści cyfrowych lub usługi cyfrowej – dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które: (1) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; (2) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę; (3) zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków; (4) zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa wyżej w pkt (1)–(3,) Sprzedawca na żądanie Konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić Konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie jego konta w Sklepie, co nie ma wpływu na uprawnienia Konsumenta, o których mowa w zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.

                b) W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu – treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

8.11.        Prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów ujętych w art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta, a w szczególności w przypadków umów: (1) o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeni; (6) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta.

8.12.        Postanowienia niniejszego paragrafu 8. Regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się również do Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta.

§9 Reklamacje

9.1.         Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi postanowieniami Poniżej wskazane są dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność Produktu z Umową Sprzedaży:

               a) W przypadku reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. odpowiedzialność Sprzedawcy określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

               b) W przypadku reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. odpowiedzialność Sprzedawcy określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. Stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a – 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

               c) W przypadku reklamacji Produktu – treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. Stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego Produktu miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu odpowiedzialność Sprzedawcy określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

9.2.          W  przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania innej reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać zgłoszenie pisemnie na adres: Ewelove Ewelina Kubik, ul. Niepodległości 7/42, 20-246 Lublin lub poprzez e-mail na adres sklep@ewelove-zaproszenia.pl.

9.3.          W reklamacji zaleca się wskazać: wadę, jaką zdaniem Klienta Produkt posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności Produktu z umową lub inne roszczenie Klienta oraz podać dane kontaktowe. Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.

9.4.           Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. 

9.5.          Powyższe postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta.

9.6.           Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

9.6.1.      http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

9.6.2.      http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

9.6.3.      http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

9.7.           Klient będący Konsumentem posiada w szczególności (lecz nie wyłącznie) następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

9.7.1.     Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356).

9.7.2.      Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

9.7.3.      Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

9.7. Sklep nie przyjmuje paczek zwrotnych za pobraniem, wysłanych przez Zamawiającego

9.8. Jeśli w postępowaniu reklamacyjnym zadecydowano o odesłaniu Produktu przez Klienta, zobowiązany jest on do odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki, tak aby Produkt nie został uszkodzony podczas transportu. 

§10 Zasady publikowania opinii

10.1.       Sprzedawca umożliwia na stronach Sklepu Internetowego publikowanie opinii o swoich Produktach. Opinia powinna być napisana językiem polskim z zachowaniem zasad poprawniej polszczyzny.

10.2.       Opinia o Produkcie może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy oraz przez Klienta, który dokonał zakupu opiniowanego Produktu. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów Sprzedaży w celu wystawienia opinii o Produkcie. Opinia o Sklepie Internetowym może być wystawiona przez osobę będącą Klientem Sklepu Internetowego.

10.3.        Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.

10.4.        Sprzedawca zapewnia aby publikowane opinie o Produktach pochodziły od jego Klientów, którzy zakupili dany Produkt. W tym celu Sprzedawca wymaga, aby przed opublikowaniem opinii przeszła ona jego weryfikację. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności treści opinii z Regulaminem, a co najważniejsze – czy osoba opiniująca jest Klientem Sklepu Internetowego – w tym wypadku Sprzedawca sprawdza, czy osoba ta dokonała zakupu w Sklepie Internetowym (np. sprawdzając, czy autor opinii znajduje się w bazie Klientów Sklepu), a w przypadku opinii o Produkcie sprawdza dodatkowo, czy zakupiła opiniowany Produkt. Weryfikacja następuje bez zbędnej zwłoki.

10.5.        W razie wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy przez innych Klientów lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Sklepu Internetowego lub dokonał zakupu opiniowanego Produktu.

10.6.        Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów i nie stanowią opinii Sprzedawcy.

10.7.        Kupujący/klient obowiązany jest zamieszczać opinie nienaruszające obowiązujących przepisów prawa ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym ewelove-zaproszenia.pl.

10.8.        Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Produktów. Sprzedawca udostępnia opinie zarówno pozytywne, jak i negatywne. Sprzedawca nie udostępnia sponsorowanych opinii.

§ 11 Dane osobowe

11.1.        Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

11.2.        Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu internetowego ewelove-zaproszenia.pl, dostępnego na stronie www.ewelove-zaproszenia.pl/polityka-prywatnosci.

§ 12 Postanowienia końcowe

12.1.        Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.

12.2.        Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

12.3.        Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony Sklepu Internetowego zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

12.4.        W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.

12.5.        Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.ewelove-zaproszenia.pl/regulamin

12.6.        Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

12.7.        Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu.

WZÓR FORMULARZA

ODSTĄPIENIA OD UMOWY

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

 

Adresat:

Ewelove Ewelina Kubik

Ul. Niepodległości 7/42

20-246 Lublin

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy

sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*).

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                       

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)                                                                                 

Imię i nazwisko konsumenta (-ów)                                                                                   

Adres konsumenta (-ów)                                                                                                                 

 

 

Podpis konsumenta (-ów)                                                                                                                 
[tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej]

Data                                 

 

(*) niepotrzebne skreślić

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl